Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Deklaracija „Baltijos kelias link klimato neutralumo“

2021-11-15

Atsižvelgdami į tai, kad tvari plėtra ir klimato kaitos stabdymas yra itin svarbūs, ypač Baltijos jūros apsaugos kontekste;

atsižvelgdami į tai, kad švari aplinka ir išsaugota gamta, be jokios abejonės, yra unikalios savybės ir vienas didžiausių kiekvienos Baltijos valstybės turtų;

atsižvelgdami į Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos šeštąją vertinimo ataskaitą ir joje pateiktas išvadas, kad, norint stabilizuoti klimatą, reikia ryžtingai, greitai ir tvariai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

atsižvelgdami į Europos Sąjungos plataus užmojo tikslus iki 2030 metų sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 metų pasiekti poveikio klimatui neutralumo tikslą, taip pat atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlytą priemonių rinkinį „Fit for 55“ ir remdamiesi 2021 metų lapkričio 1–12 dienomis Glazge įvykusios 26-osios Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos rezultatais;

Estijos, Latvijos ir Lietuvos Prezidentai pabrėžia, kad reikia stiprinti Baltijos šalių bendradarbiavimą siekiant sustabdyti klimato kaitą ir ragina:

 • Baltijos šalių gyventojus, nevyriausybines organizacijas, verslo įmones ir vyriausybes individualiai ir bendrai įsipareigoti dirbti ir siekti, kad Baltijos šalys taptų neutralios klimato požiūriu, kartu valdant socialinius ir ekonominius pereinamojo laikotarpio padarinius ir stiprinant regiono konkurencingumą;
 • suinteresuotus nevyriausybinius subjektus skatinti, o plėtojimo ir infrastruktūros institucijas skirti deramą dėmesį biologinės įvairovės apsaugai nuo klimato kaitos poveikio Baltijos šalyse;
 • glaudžiau bendradarbiauti klimato srityje siekiant įgyvendinti bendras institucijų prevencines ir kontrolės strategijas, kurios stiprintų pilietinės visuomenės ir vietos bendruomenių įsitraukimą, pasitelkiant bendras iniciatyvas bei projektų platformas;
 • pramonės sektorius investuoti į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, o Baltijos šalių vyriausybes remti šias pastangas siekiant užtikrinti, kad Baltijos šalių ekonomika būtų pokyčių priešakyje;
 • glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų sukurtos vienodos veiklos sąlygos pasaulio lygiu siekiant sumažinti anglies dioksido nutekėjimo riziką pasitelkiant tinkamai suderintą ir sąžiningą ES mechanizmą – būtiną priemonę, kad Baltijos šalių, visos Europos Sąjungos ir pasaulio pramonės bei energetikos sektoriai taptų neutralūs klimato kaitos požiūriu;
 • remti Baltijos neutralaus poveikio klimatui technologijų ir paslaugų pirmeivius, novatorius bei eksportuotojus; skatinti Baltijos valstybių, kaip turinčių žiniomis grindžiamą, inovatyvią, žalią, socialiai įtraukią ir tvarią ekonomiką, pripažinimą tarptautiniu lygiu; taip pat remti bendrus mokslinių tyrimų projektus, kuriuose nagrinėjami esami ir galimi neutralaus poveikio klimatui sprendimai, įskaitant aplinką tausojančius anglies dioksido surinkimo bei panaudojimo, vandenilio ir kitus projektus;
 • nustatyti ir įgyvendinti galimus veiksmus, kad suinteresuoti transporto, energetikos, pramonės, statybos ir žemės ūkio, atliekų bei kitų sektorių subjektai mažintų išmetamo anglies dioksido kiekį, kartu panaudodami turimus išteklius siekiant tapti didelės pridėtinės vertės ekonomikos pavyzdžiais;
 • Baltijos valstybių vyriausybes laiku įgyvendinti projektą „Rail Baltica“, kad Baltijos šalyse būtų galima patirti visą su juo susijusią naudą ir naudotis klimato požiūriu neutraliais transporto bei logistikos sprendimais;
 • glaudžiau bendradarbiauti plėtojant Trijų jūrų iniciatyvą, kad būtų įgyvendinti tarpvalstybiniai energetikos, transporto ir skaitmeninės infrastruktūros projektai, kurie užtikrintų neutralų poveikį klimatui, ir skatinti patikimą bei saugų skaitmeninį ir ekologišką ryšį visame regione;
 • sutelkti pastangas siekiant jūrų pramonės tvarumo, darnaus judumo sprendimų ir skaitmeninimo kaimo bei miesto vietovėse stiprinant regioninę sanglaudą;
 • tvariai plėtoti vėjo jėgainių projektus Baltijos jūroje siekiant gerokai padidinti atsinaujinančiais ištekliais pagrįstos elektros energijos dalį ir nutiesti kelią regionų ekonomikai be išmetamo anglies dioksido;
 • finansų institucijas, privačias ir bendras įmones sutelkti pastangas atveriant žaliojo finansavimo potencialą.

Pasirašo:

Estijos Respublikos Prezidentas

Latvijos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Alaras Karisas                                Egilas Levitas              Gitanas Nausėda

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.11.15 15:10

Atgal