Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija žiniasklaidai

Įvaizdinė nuotrauka

Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas

 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešosios informacijos rengėjų (naujienų agentūrų, naujienų portalų, televizijų, radijo, laikraščių ir kitų žiniasklaidos priemonių ar visuomenės informavimo priemonės valdytojų bei kitų asmenų, rengiančių ar pateikiančių skleisti viešąją informaciją) atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje (toliau – Prezidento kanceliarija) tvarką.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (toliau – Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos teikimą.
II SKYRIUS
AKREDITAVIMO TEIKIMAS
 1. Prezidento kanceliarijoje gali būti akredituoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešosios informacijos rengėjų atstovai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje akredituoti užsienio viešosios informacijos rengėjų atstovai.
 2. Akreditavimas suteikiamas viešosios informacijos rengėjų atstovams, sistemingai informuojantiems visuomenę apie Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklą. Kitiems viešosios informacijos rengėjų atstovams Prezidento kanceliarijos Komunikacijos grupės (toliau – Komunikacijos grupė) darbuotojai, turintys teisę užsakyti leidimus, gali užsakyti vienkartinį leidimą (1 priedas) žiniasklaidos atstovams Vadovybės apsaugos tarnybos leidimų biure.
 3. Akreditavimo pageidaujantis viešosios informacijos rengėjo atstovas užpildo nustatytos formos prašymą gauti akreditaciją (2 priedas), pateiktą Prezidento kanceliarijos interneto svetainėje (http://www.prezidentas.lt). Komunikacijos grupė turi teisę papildomai pareikalauti viešosios informacijos rengėjo atstovaujamos įstaigos vadovo patvirtinimo, kad prašymą gauti akreditaciją pateikęs asmuo tikrai atstovauja šiam viešosios informacijos rengėjui.
 4. Akreditavimo anketoje turi būti nurodytas pageidaujamo gauti akreditavimo tipas, akredituoti prašančio asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo data, pilietybė, atstovaujamos žiniasklaidos tipas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, einamos pareigos, darbovietės adresas, telefono, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, identifikavimo dokumento tipas ir numeris, asmens kodas, pridedama skaitmeninė dokumentinė akreditavimo prašančio asmens nuotrauka.
 5. Akreditavimo prašantis asmuo, elektroniniu būdu patvirtindamas pateikiamus duomenis apie save ir atstovaujamą organizaciją, įsipareigoja laikytis Visuomenės informavimo įstatymo, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo, Patekimo į Lietuvos Respublikos Prezidento rūmus ir Lietuvos Respublikos Prezidento zoną tvarkos aprašo ir patvirtina sutinkantis, kad jo pateikti duomenys būtų tikrinami tokią teisę turinčių valstybės institucijų.
 6. Akredituotam asmeniui išduodama nustatyto pavyzdžio plastikinė akreditacijos kortelė (3 priedas). Akreditacijos korteles išduoda atsakingas Komunikacijos grupės darbuotojas. Nuolatinis akreditavimas suteikiamas vieneriems metams, jei prašymas suteikti akreditaciją pateikiamas metinio akreditavimo suteikimo laikotarpiu, apie kurį viešai skelbia Komunikacijos grupė. Prašymą suteikti akreditaciją pateikus vėliau, akreditavimas suteikiamas laikotarpiui, likusiam iki naujo metinio akreditavimo.
 7. Kai Prezidento kanceliarijoje vykstantiems renginiams ir vizitams nustatomas specialus akreditavimas, viešosios informacijos rengėjams apie tai pranešama iš anksto.
 8. Asmenims, kurie nesilaiko Visuomenės informavimo įstatymo, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, Aprašo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo, Patekimo į Lietuvos Respublikos Prezidento rūmus ir Lietuvos Respublikos Prezidento zoną tvarkos aprašo, nevykdo Vadovybės apsaugos tarnybos ir Komunikacijos grupės darbuotojų teisėtų reikalavimų, Komunikacijos grupės vadovo rašytiniu motyvuotu sprendimu akreditavimo galima neskirti arba jau paskirtą atšaukti. Atskirais atvejais Komunikacijos grupė gali atsisakyti skirti akreditavimą, nenurodydama akreditavimo prašančiam asmeniui tokio sprendimo motyvų.
III SKYRIUS
DARBO TVARKA
 1. Į Prezidento kanceliariją Viešosios informacijos rengėjų atstovai gali įeiti tik oficialių renginių metu, Prezidento kanceliarijos darbo laiku (8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.). Į Prezidento kanceliariją viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami per pagrindinį Reprezentacinių rūmų įėjimą. Pasibaigus Prezidento kanceliarijos darbo laikui ar jei nėra oficialių renginių, viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami tik su juos kviečiančio Prezidento kanceliarijos darbuotojo užsakytu ir Vadovybės apsaugos tarnybos leidimų biure išduotu vienkartiniu leidimu žiniasklaidos atstovams.
 2. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, įeidami į Prezidento kanceliariją, privalo matomoje vietoje prie drabužių prisisegti akreditacijos kortelę ar Vadovybės apsaugos tarnybos leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams.
 3. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, pateikę Prezidento kanceliarijos akreditacijos kortelę, specialaus akreditacijos kortelę arba Vadovybės apsaugos tarnybos leidimų biure išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams, po Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno patikros turi teisę darbo metu ir darbo reikmėms naudotis Žiniasklaidos centre esančiomis darbo vietomis, Komunikacijos grupės parengta ir platinama informacine medžiaga bei dokumentais.
 4. Kitose (išskyrus nurodytas 13 punkte) Prezidento kanceliarijos patalpose bei Reprezentacinių rūmų teritorijoje viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti (imti interviu, fotografuoti, filmuoti, kitaip rengti viešąją informaciją) tik lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.
 5. Viešosios informacijos rengėjų atstovų buvimo vietą ir laiką oficialių renginių metu nustato Komunikacijos grupė. Į oficialius renginius viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami likus 5 minutėms (jei atskiru pranešimu nenurodomas kitas laikas) iki renginio pradžios. Pavėlavę viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą neįleidžiami.
 6. Oficialių renginių metu viešosios informacijos rengėjų atstovų apranga turi būti tvarkinga, dalykinio stiliaus. Šių reikalavimų nesilaikantys viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą gali būti neįleidžiami.
 7. Antrajame Reprezentacinių rūmų aukšte, kuriame dirba Lietuvos Respublikos Prezidentas, viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti tik oficialių renginių metu arba rengdami Lietuvos Respublikos Prezidento interviu. Viešosios informacijos rengėjų atstovai dirba tik patalpose, kuriose vyksta šie renginiai arba interviu, ir tik lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.
 8. Dėl interviu su Lietuvos Respublikos Prezidentu, patarėjais ar kitais Prezidento kanceliarijos darbuotojais tariamasi iš anksto, pateikiant prašymą Komunikacijos grupei. Prašyme turi būti nurodytas viešosios informacijos rengėjo pavadinimas, jo atstovo pavardė, pageidaujama data ir pagrindinės interviu temos.
 9. Pranešimus, kuriuose perteikiama Lietuvos Respublikos Prezidento nuomonė, skelbia Komunikacijos grupė.
 10. Pranešimai spaudai ir kita oficiali informacija platinama elektroniniu paštu ir skelbiama tinklalapyje www.prezidentas.lt.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  
 1. Apraše nustatytos tvarkos laikymąsi užtikrina Komunikacijos grupė.
 2. Aprašas skelbiamas tinklalapyje www.prezidentas.lt.

 
Viešosios informacijos rengėjų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas.
 

 
Dėl vienkartinės akreditacijos prašome kreiptis el. paštu komunikacija@prezidentas.lt.