Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Informacija žiniasklaidai

Įvaizdinė nuotrauka

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR (AR) SKLEIDĖJŲ AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų (toliau – viešosios informacijos rengėjai) atstovų akreditavimo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje (toliau – Prezidento kanceliarija) tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą.

II SKYRIUS
AKREDITAVIMO SUTEIKIMAS

3. Prezidento kanceliarijoje gali būti akredituoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotų viešosios informacijos rengėjų atstovai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje akredituoti užsienio viešosios informacijos rengėjų atstovai.

4. Nuolatinis akreditavimas suteikiamas viešosios informacijos rengėjų atstovams, sistemingai informuojantiems visuomenę apie Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklą. Viešosios informacijos rengėjų atstovams, kuriems nuolatinis akreditavimas nesuteiktas, Prezidento kanceliarijos Komunikacijos grupės (toliau – Komunikacijos grupė) darbuotojai, turintys teisę užsakyti leidimus, gali užsakyti vienkartinį leidimą (Aprašo 1 priedas) žiniasklaidos atstovams Lietuvos Respublikos Vadovybės apsaugos tarnybos (toliau – Vadovybės apsaugos tarnyba) Leidimų skyriuje.

5. Nuolatinio akreditavimo pageidaujantis viešosios informacijos rengėjo atstovas privalo užpildyti Aprašo 2 priede nustatytos formos elektroninį prašymą gauti akreditaciją Prezidento kanceliarijos interneto svetainėje (http://www.lrp.lt). Kitu būdu pateiktas prašymas gauti akreditaciją Prezidento kanceliarijoje nenagrinėjamas.
    Komunikacijos grupė turi teisę papildomai pareikalauti viešosios informacijos rengėjo vadovo patvirtinimo, kad prašymą gauti akreditaciją pateikęs asmuo tikrai atstovauja šiam viešosios informacijos rengėjui.
   Norėdamas gauti vienkartinę akreditaciją, viešosios informacijos rengėjo atstovas kreipiasi  el.paštu komunikacija@prezidentas.lt.

6. Prašyme gauti akreditaciją turi būti nurodytas pageidaujamo gauti akreditavimo tipas, akredituoti prašančio asmens vardas, pavardė, lytis, gimimo data, pilietybė, atstovaujamos žiniasklaidos tipas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, einamos pareigos, darbovietės adresas, telefono, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, identifikavimo dokumento tipas ir numeris, asmens kodas, pridedama skaitmeninė dokumentinė akreditavimo prašančio asmens nuotrauka.

7. Akreditavimo pageidaujantis viešosios informacijos rengėjo atstovas, elektroniniu būdu patvirtindamas pateikiamus duomenis apie save ir atstovaujamą organizaciją, įsipareigoja laikytis Visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2006 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 25A-176 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo“, Patekimo į Lietuvos Respublikos Prezidento rūmus ir Lietuvos Respublikos Prezidento zoną tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 25A-71 „Dėl Patekimo į Lietuvos Respublikos Prezidento rūmus ir Lietuvos Respublikos Prezidento zoną tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir patvirtina sutinkantis, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikrinami tokią teisę turinčių valstybės institucijų.

8. Komunikacijos grupė gavusi tinkamai užpildytą prašymą suteikti akreditaciją, perduoda jį Vadovybės apsaugos tarnybai, kuri ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina akreditavimo pageidaujantį asmenį.

9. Gavus atsakymą, kad nėra nustatyta priežasčių, dėl ko akreditacijos negalima suteikti, suteikiamas nuolatinis akreditavimas viešosios informacijos rengėjo atstovui ir apie tai informuojama prašyme suteikti akreditaciją nurodytu elektroninio pašto adresu. Akredituotam asmeniui išduodamas Aprašo 3 priede nustatyto pavyzdžio leidimas (toliau – leidimas). Leidimus išduoda atsakingas Komunikacijos grupės darbuotojas.

10. Nuolatinis akreditavimas suteikiamas vieneriems metams, jei prašymas suteikti akreditaciją pateikiamas metinio akreditavimo suteikimo laikotarpiu, apie kurį viešai skelbia Komunikacijos grupė Prezidento kanceliarijos interneto svetainėje (http://www.lrp.lt). Prašymą suteikti akreditaciją pateikus vėliau, akreditavimas suteikiamas laikotarpiui, likusiam iki naujo metinio akreditavimo.

11. Kai Prezidento kanceliarijoje vykstantiems renginiams ir vizitams nustatomas specialus akreditavimas, viešosios informacijos rengėjams apie tai pranešama iš anksto.

12. Asmenims, kurie nesilaiko Visuomenės informavimo įstatymo, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso, Aprašo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo, Patekimo į Lietuvos Respublikos Prezidento rūmus ir Lietuvos Respublikos Prezidento zoną tvarkos aprašo, nevykdo Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų ir Komunikacijos grupės darbuotojų teisėtų reikalavimų, arba jeigu iš Vadovybės apsaugos tarnybos ar kitų kompetentingų institucijų buvo gauta informacijos apie viešosios informacijos rengėjo nepatikimumą, Komunikacijos grupės vadovo rašytiniu motyvuotu sprendimu akreditavimo galima nesuteikti arba jau suteiktą atšaukti. Sprendimas nesuteikti akreditavimą arba jau suteiktą atšaukti gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka.

13. Atsisakius suteikti nuolatinį akreditavimą arba atšaukus suteiktą akreditavimą, kitą kartą kreiptis dėl akreditavimo suteikimo galima ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo atsisakymo suteikti akreditavimą ar suteikto akreditavimo atšaukimo, Aprašo 10 punkte nurodytu metinio akreditavimo suteikimo laikotarpiu.

III SKYRIUS
DARBO TVARKA

14. Į Prezidento kanceliariją viešosios informacijos rengėjų atstovai gali įeiti tik oficialių renginių, kuriuose numatytas žiniasklaidos atstovų dalyvavimas, metu, Prezidento kanceliarijos darbo laiku (8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., priešventinėmis dienomis – valanda trumpiau,).
     Į Prezidento kanceliariją viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami per Prezidento kanceliarijos pagrindinį Reprezentacinių rūmų (toliau – Reprezentaciniai rūmai) įėjimą (S. Daukanto a. 3).
Nedarbo metu ir kai nėra oficialių renginių, viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami tik su juos kviečiančio Prezidento kanceliarijos darbuotojo užsakytu ir Vadovybės apsaugos tarnybos Leidimų skyriuje išduotu vienkartiniu leidimu žiniasklaidos atstovams.

15. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, įeidami į Prezidento kanceliariją, privalo matomoje vietoje prie drabužių prisisegti leidimą ar Vadovybės apsaugos tarnybos Leidimų skyriuje išduotą vienkartinį leidimą žiniasklaidos atstovams.

16. Viešosios informacijos rengėjų atstovai, pateikę leidimą arba Vadovybės apsaugos tarnybos Leidimų skyriuje išduotą vienkartinį leidimą viešosios informacijos rengėjų atstovams, po Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūno patikros turi teisę darbo metu ir darbo reikmėms naudotis Žiniasklaidos centre esančiomis darbo vietomis, Komunikacijos grupės parengta ir platinama informacine medžiaga bei dokumentais.

17. Kitose, išskyrus Aprašo 16 punkte nurodytas, Prezidento kanceliarijos patalpose bei Reprezentacinių rūmų teritorijoje viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti (imti interviu, fotografuoti, filmuoti, kitaip rengti viešąją informaciją) tik lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.

18. Viešosios informacijos rengėjų atstovų buvimo vietą ir laiką oficialių renginių metu nustato Komunikacijos grupė. Į oficialius renginius viešosios informacijos rengėjų atstovai įleidžiami likus 5 minutėms (jei atskiru pranešimu nenurodomas kitas laikas) iki renginio pradžios. Pavėlavę viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą gali būti neįleidžiami.

19. Oficialių renginių metu viešosios informacijos rengėjų atstovų apranga turi būti tvarkinga, dalykinio stiliaus. Šių reikalavimų nesilaikantys viešosios informacijos rengėjų atstovai į renginio vietą gali būti neįleidžiami.

20. Lietuvos Respublikos Prezidento darbo zonoje ir kitose patalpose, kai vyksta oficialūs renginiai arba rengiami interviu su Lietuvos Respublikos Prezidentu, viešosios informacijos rengėjų atstovai gali dirbti tik Komunikacijos grupės leidimu ir lydimi Komunikacijos grupės darbuotojo.

21. Dėl interviu su Lietuvos Respublikos Prezidentu, patarėjais ar kitais Prezidento kanceliarijos darbuotojais tariamasi iš anksto, pateikiant prašymą Komunikacijos grupei. Prašyme turi būti nurodytas viešosios informacijos rengėjo pavadinimas, jo atstovo pavardė, pageidaujama data ir pagrindinės interviu temos.

22. Pranešimus, kuriuose perteikiama Lietuvos Respublikos Prezidento nuomonė, skelbia Komunikacijos grupė.

23. Pranešimai spaudai ir kita oficiali informacija platinama elektroniniu paštu ir skelbiama tinklalapyje http://www.lrp.lt.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  

24. Apraše nustatytos tvarkos laikymąsi užtikrina Komunikacijos grupė.

25. Aprašas skelbiamas tinklalapyje http://www.lrp.lt

 

 
Dėl vienkartinės akreditacijos prašome kreiptis el. paštu komunikacija@prezidentas.lt.