Lietuvos Respublikos Prezidentas

Deklaracija dėl Lietuvos ir Lenkijos partnerystės saugumo srityje stiprinimo

2019-02-21

Minėdami Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį;

Pabrėždami būtinybę išsaugoti euroatlantinę saugumo architektūrą, grindžiamą JT ir ESBO taisyklėse ir įsipareigojimuose įtvirtintų tarptautinės teisės normų laikymusi;

Pabrėždami būtinybę prisidėti prie stabilios, saugios ir demokratinės kaimynystės kūrimo pastangų;

Akcentuodami tvirtą NATO įsipareigojimą vykdyti Vašingtono sutarties 3-ąjį ir 5-ąjį straipsnius bei glaudaus transatlantinio bendradarbiavimo, skirto Europos saugumui užtikrinti, svarbą;

Pabrėždami būtinybę išsaugoti tvirtą Aljanso atgrasymo ir gynybos laikyseną reaguojant į pokyčius ir grėsmes saugumo aplinkoje;

Pripažindami NATO priešakinių pajėgų buvimo ir NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse sėkmę regione;

Sveikindami tolesnį Aljanso prisitaikymą prie pasikeitusios saugumo aplinkos ir pripažindami būtinybę stiprinti Europos saugumo ir gynybos politiką bei tikėdami šios krypties ilgalaikiu pobūdžiu;

Pabrėždami JAV karių nepertraukiamo buvimo Europoje, įskaitant rytinį Aljanso sparną, svarbą;

Siejami esminių saugumo interesų, pagrįstų bendru Rusijos keliamų grėsmių ir iššūkių, įskaitant karinėje srityje, suvokimu;

Norėdami plėsti ir stiprinti ilgalaikį dvišalį ir regioninį Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą saugumo srityje bei tęsti dialogą dėl pagrindinių euroatlantinės erdvės ir regiono saugumo klausimų;

Suprasdami būtinybę glaudžiai bendradarbiauti siekiant įveikti iššūkius hibridinio ir kibernetinio saugumo srityse;

Išreikšdami pasirengimą toliau plėtoti dvišalį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje;

Susitariame kartu dirbti siekdami šių Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo saugumo srityje tikslų:

 • Derinti pozicijas saugumo ir gynybos politikos klausimais NATO, ES ir regioninio bendradarbiavimo lygiu;
 • Užtikrinti tolesnę strateginę NATO atgrasymo ir gynybos laikysenos adaptaciją Rytų flange ir veiksmingą Europos gynybos iniciatyvų, kurios papildytų Aljanso pajėgumus, vystymą;
 • NATO lygmeniu skatinti ir būti pasirengusiems prisidėti prie sprendimų, stiprinančių NATO vadovavimo ir valdymo struktūros patikimumą ir veiksmingumą bei atgrasymo ir gynybos operacijų planavimą mūsų regione, ypatingą dėmesį skiriant NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso ir NATO Daugianacionalinės Šiaurės Rytų divizijos štabų plėtrai;
 • Stiprinti Lietuvos ir Lenkijos ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimą, ypač įtvirtinant ryšius tarp šių pajėgų palei Suvalkų koridorių, kad būtų užtikrintas tinkamas planavimas ir mokymas;
 • Užtikrinti Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių oro erdvės stebėjimo ir gynybos sistemų sujungiamumą, kad tai taptų NATO oro gynybos dalimi;
 • Didinti sąjungininkų pajėgų karinį mobilumą, supaprastinant procedūras bei išplečiant ir pritaikant tarpvalstybinę infrastruktūrą kariniams tikslams;
 • Dirbti kartu siekiant užtikrinti nepertraukiamą JAV karinių pajėgų buvimą Europoje, įskaitant tvirtą ilgalaikį JAV pajėgų įsipareigojimą būti regione;
 • Intensyvinti bendradarbiavimą stiprinant gynybos pajėgumus, įskaitant bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje bei atsižvelgiant į abiejų mūsų šalių ginkluotųjų pajėgų techninį modernizavimą, taip pat Europos ir transatlantinės gynybos iniciatyvas;
 • Stiprinti ankstyvojo perspėjimo pajėgumus regione ir didinti informuotumą apie padėtį Baltijos jūroje, nuolat gerinant žvalgybinės informacijos mainus tarp atitinkamų nacionalinių institucijų ir ginkluotųjų pajėgų;
 • Stiprinti bendradarbiavimą užtikrinant kibernetinį saugumą ir kovojant su dezinformacija bei įvairiomis NATO rytiniame flange kylančiomis hibridinėmis grėsmėmis;
 • Stiprinti abipuses pastangas, skirtas energetiniam saugumui Baltijos regione užtikrinti, įskaitant nepertraukiamą dujų tiekimą ir tvarų Baltijos valstybių energetikos sistemų veikimą;
 • Toliau teikti politinę paramą ir karinę pagalbą Ukrainai įgyvendinant dvišalio bendradarbiavimo ir regioninius projektus, tokius kaip Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos Didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio brigada (LITPOLUKRBRIG);
 • Įsteigti Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrų tarybą, kuri susirinktų ne rečiau kaip kartą per metus ir siektų šioje deklaracijoje numatytų tikslų.
Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2019.02.21 16:33

Atgal