Lietuvos Respublikos Prezidentas

Bukarešto devyneto vadovų deklaracija

2019-02-28
 1. Mes, Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos Prezidentai, atvykome į Košicę dalyvauti Bukarešto devyneto susitikime, kuris tapo konsultacijų ir dialogų platforma:
 • paminėti 70-osioms Šiaurės Atlanto Aljanso metinėms, taip pat 20-osioms ir 15-osioms mūsų valstybių įstojimo į NATO metinėms;
 • patvirtinti mūsų tvirtą įsipareigojimą Vašingtono sutarties 5-ajame straipsnyje įtvirtintai kolektyvinei gynybai, kuri grindžiama sąjungininkių solidarumu, atsakomybės pasidalijimu ir jų saugumo nedalomumu;
 • pasikeisti nuomonėmis apie dabartines saugumo grėsmes ir iššūkius bei būdus jiems įveikti.

Vertiname tai, kad šios dienos susitikime dalyvauja NATO Generalinis Sekretorius.

 1. Pastaruosius 70 metų NATO buvo kertinis euroatlantinės erdvės saugumo veiksnys. NATO ir toliau išlieka unikalia mūsų kolektyvinės gynybos ir transatlantinio dialogo struktūra, jos vaidmuo saugant mūsų vertybes ir užtikrinant mūsų piliečių ir teritorijų saugumą – nepakeičiamas. Mūsų narystė Aljanse sudarė galimybes įgyvendinti mūsų tautų siekius, suteikė saugumą ir užtikrino ekonominio vystymosi stabilumą ir mūsų visuomenių gerovę bei padėjo siekti vieningos, laisvos ir taikios Europos vizijos. Tuo pat metu mūsų valstybės stiprino pajėgumus, kad galėtų prisidėti prie Aljanso kolektyvinės gynybos.
 2. Šiandien susiduriame su pačiais sudėtingiausiais mūsų kartos saugumo iššūkiais. Laikydamasis „360 laipsnių“ požiūrio Aljansas ir toliau turi būti pasirengęs atremti visas grėsmes ir iššūkius, kad ir kur jie kiltų. Todėl turime stiprinti Aljansą ir užtikrinti, kad transatlantinis ryšys išliktų toks pat tvirtas ir veiksmingas, kaip visada. Esame pasiryžę siekti šio tikslo, įskaitant įsipareigojimą skirti 2 proc. BVP gynybai, modernizuoti mūsų gynybinius pajėgumus ir dalyvauti operacijose. Palaikome ir remiame sustiprintą Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados karinį buvimą Europoje, ypač NATO rytiniame flange.
 3. Mums tenkančios grėsmės ir iššūkiai yra kompleksiniai, dažnai nenuspėjami ir kyla iš įvairių pusių. Jokia valstybė negali jų atremti viena pati. Tai apima įprastines ir hibridines formas, įskaitant kibernetines grėsmes, taip pat terorizmą ir regioninį nestabilumą, neteisėtą migraciją, masinio naikinimo ginklų platinimą ir grėsmes energetiniam saugumui. Susiduriame su intensyviai naudojama dezinformacija ir propaganda. Įprastos ribos tarp karinių ir nekarinių veiksmų nyksta.
 4. Šiandien esame geriau pasirengę atremti esamus saugumo iššūkius. Mūsų valstybės prisideda prie Aljanso adaptacijos. Vadovaudamiesi sąjungininkių vienybės, solidarumo ir naštos pasidalijimo dvasia, pabrėžiame NATO priešakinių pajėgų buvimo nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir kitų iniciatyvų, skirtų stiprinti mūsų gebėjimui apginti savo piliečius ir teritorijas, svarbą įgyvendinant sąjungininkių kolektyvines pastangas sustiprinti NATO atgrasymo ir gynybos pozicijas. Taip pat pritariame strateginio, sutelkto ir nuoseklaus NATO požiūrio į pietų kaimynystę įgyvendinimui. Palaikome dalyvavimą atitinkamoje NATO veikloje, įskaitant misiją Afganistane siekiant taikos ir susitaikymo.
 5. Mums ir toliau ypač kelia nerimą tebesitęsiantis konfliktas Rytų Ukrainoje ir pastaruoju metu kilusios įtampos Azovo ir Juodojoje jūrose dėl nelegalios ir neteisėtos Krymo aneksijos ir karinių pajėgų telkimo. Tai dar kartą rodo, kad Rusija nesilaiko tarptautinės teisės, siekia konfrontuoti ir naudojasi kariniais bei nekariniais metodais, pavyzdžiui, tilto Kerčės sąsiauryje statybomis, siekdama savo geopolitinių tikslų. Visa tai skatina Aljansą laikytis dar nuoseklesnio ir labiau strateginio požiūrio. Taip pat esame labai sunerimę dėl Rusijos padarytų esminių Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties pažeidimų ir dėl to, kad Rusija negrįžo prie visiško ir patikrinamo sutartiesįgyvendinimo, todėl buvo sustabdytas jos galiojimas, o Jungtinės Amerikos Valstijos pranešė, kad traukiasi iš sutarties. Mes ir toliau imsimės būtinų priemonių Aljanso lygiu, kad būtų užtikrinta veiksminga ir patikima NATO gynybos ir atgrasymo laikysena, ir esame tvirtai įsipareigoję išsaugoti veiksmingą tarptautinį ginklų kontrolės, nusiginklavimo ir neplatinimo režimą.
 6. Dar kartą reiškiame paramą NATO požiūriui į Rusiją, pagrįstą tvirtu atgrasymu, gynyba bei atvirumu dialogui, kaip susitarta Velso viršūnių susitikime, siekiant išvengti nesusipratimų, klaidų ir netikėto padėties eskalavimo.
 7. Mūsų šalių narystės Aljanse metinės primena, kokia svarbi buvo NATO atvirų durų politika valstybių narių saugumo stiprinimui, taikiam Europos suvienijimui ir visos euroatlantinės erdvės stabilumui. Toliau remsime NATO plėtrą laikantis Vašingtono sutarties 10-ojo straipsnio. Pritariame neseniai pasirašytam prisijungimo protokolui ir nekantriai laukiame, kad Šiaurės Makedonijos Respublika taptų trisdešimtąja NATO sąjungininke.
 8. Esame įsipareigoję toliau užtikrinti saugumą ir stabilumą Vakarų Balkanuose, Aljanso strateginių interesų teritorijoje ir tęsime politinį dialogą ir praktinį bendradarbiavimą su partneriais šiame regione. Dar kartą patvirtiname, kad tvirtai remiame teritorinį Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos Respublikos vientisumą ir suverenumą tarptautiniu mastu pripažintose jų teritorijose. Mes ir toliau remsime šių valstybių pastangas stiprinti gebėjimą apsisaugoti nuo bet kokių išorinių jėgų kišimosi siekiant europinių ir euroatlantinių tikslų. Dar kartą pabrėžiame, kad pažanga vykdant reformas turi būti grindžiama demokratinėmis vertybėmis, pagarba teisinei valstybei bei žmogaus teisėms ir visiškai laikantis atitinkamų tarptautinių įsipareigojimų ir susitarimų.
 9. Tikime, kad stipresnis NATO ir stipresnė ES abipusiškai stiprina šias organizacijas. Kartu jos gali geriau užtikrinti saugumą ir taiką Europoje, mūsų kaimynystėje ir už jų ribų. Remiame tvirtesnį ES vaidmenį saugumo ir gynybos srityje įgyvendinant iniciatyvas, kurios papildytų ir būtų visiškai suderinamos su NATO veiksmais. Esame pasiryžę stiprinti strateginę NATO ir ES partnerystę ir bendradarbiavimą.
 10. Laukiame NATO vadovų susitikimo gruodžio mėnesį Londone, kuris leis įvertinti Velse, Varšuvoje ir Briuselyje priimtų sprendimų įgyvendinimą ir paspartinti Aljanso adaptaciją bei gebėjimą spręsti kylančias saugumo grėsmes bei iššūkius. Dar kartą pakartojame savo įsipareigojimą toliau organizuoti Bukarešto devyneto susitikimus, kurie tapo konsultacijų ir dialogo platforma, kaip priemonę bendram požiūriui skatinti ir toliau prisidėti prie euroatlantinio saugumo stiprinimo.
Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2019.02.28 23:14

Atgal