Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Prašymo / skundo pavyzdys

Prašyme ar skunde turi būti:

  • fizinio asmens vardas, pavardė ir (ar) kita įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose nustatyta informacija, būtina siekiant asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą;
  • Civilinio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu;
  • kontaktinė informacija ryšiui su asmeniu palaikyti – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas arba prireikus kitų elektroninių ryšių priemonių nuorodos ar (ir) numeriai.

Prašymas ir skundas raštu turi būti:

  • parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
  • parašytas įskaitomai;
  • konkretus ir suprantamas;
  • parašytas taip, kad jo turinys ar forma nepažeistų etiketo ir geros moralės normų;
  • pasirašytas prašymą pateikusio asmens arba jo atstovo. Kai teikiant prašymą naudojamos elektroninių ryšių priemonės, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

Respublikos Prezidentui adresuoto prašymo-skundo pavyzdys Respublikos Prezidentui adresuoto prašymo-skundo pavyzdys 

Respublikos Prezidento kanceliarijai adresuoto prašymo-skundo pavyzdysRespublikos Prezidento kanceliarijai adresuoto prašymo-skundo pavyzdys

 

Informacija atnaujinta 2022.03.06 10:43