Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugos reformą skaitykite čia.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOJE

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje (toliau – Prezidento kanceliarija), juridinio asmens kodas 188609016, buveinės adresas S. Daukanto a. 3, 01122 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūne paskirta Raminta Vyšniauskienė, el. p. dap@prezidentas.lt

Prezidento kanceliarija, įgyvendindama teisę gauti informaciją (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą, informaciją apie duomenų tvarkymo Prezidento kanceliarijoje tikslus, duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, apie esamus duomenų gavėjus ir (ar) jų kategorijas, apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, kai tai padaryti įmanoma, arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti, apie teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, apie teisę dėl duomenų perkeliamumo, dėl apskundimo, sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo teisių pateikia Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje tvarkos apraše, bendravimo su duomenų subjektu metu ir raštu.

Informacija atnaujinta 2022.04.05 12:04