Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės konferencijai „Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmetis: moterų pasiekimai ir vizijos“

2010-03-08

Gerbiamieji svečiai,

Gerbiamosios renginio dalyvės,

Šiemet minima Tarptautinės moterų solidarumo dienos 100 metų sukaktis, kai buvo sutelktos pažangiausių visuomenės jėgų pastangos kovoje už moterų balsavimo teises. Amžių trukęs kryptingas darbas davė svarių vaisių - šiandien moterys yra neatsiejama politinio, ekonominio ir socialinio visuomenės gyvenimo dalis. Užimdamos aukščiausias sprendimų priėmimo pozicijas, jos daug prisideda prie valstybės gerovės kūrimo.

Ši diena minima ir kitose Europos šalyse, kad atkreiptų visuomenės dėmesį į vis neišnykstančias problemas - moterų diskriminaciją, lygių galimybių neužtikrinimą, prastesnes karjeros galimybes, smurtą šeimoje ir pan. Moterų ir vyrų lygių galimybių principai dar nėra visiškai įgyvendinti. Todėl demokratinėse valstybėse Kovo 8-oji buvo ir tebėra vieša tribūna kalbėti apie vis dar egzistuojančias problemas, slegiančias moterų pečius. Minint šią dieną 2010 metais Jungtinių Tautų organizacija iškėlė šūkį: „Lygios teisės, lygios galimybės: pažanga visiems", o Europos Parlamentas inicijavo kampaniją „Sustabdykime smurtą prieš moteris. Mes tai galime įveikti".

Nepaisant ryškios pažangos Lietuvoje dar daug neišspręstų problemų: keroja smurtas prieš moteris šeimoje, moterys gauna nevienodą su vyrais atlyginimą ir patiria didesnę skurdo riziką, joms tenka nepagrįstai didelė buitinių rūpesčių ir vaikų priežiūros našta, kelia susirūpinimą moterų diskriminacija darbo rinkoje ir neproporcingas atstovavimas joms priimant tiek politinius, tiek ekonominius sprendimus.

Lietuvoje visos šios moterų problemos yra aktualios, tad turi būti išgirstos ir išspręstos. Europos Sąjungos Lietuvoje veikiantis Europos lyčių lygybės institutas turėtų padėti šį tikslą pasiekti tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje.

Įgyvendinant Lisabonos strategijoje numatytus tikslus - gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę partnerystę,

didinti užimtumą, mažinti nedarbo lygį, tobulinti darbo vietų kokybę, siekti sanglaudos - labai ryškus turėtų būti ir moters vaidmuo. Kad šie tikslai deramai būtų įgyvendinti mūsų šalies gyvenime, būtina paremti moterų siekį formuoti modernią šeimos politiką. Taip geriau būtų užtikrintas jų lygiateisiškumas darbo rinkoje bei socialiniame gyvenime ir sudarytos lygios galimybės atsiskleisti moters asmenybei.

Todėl minint Tarptautinę moterų solidarumo dieną nepakanka formalaus pagarbos moterims demonstravimo - padovanotos gležnos gėlės gali papuošti buitį, tačiau konstruktyvūs politiniai sprendimai ar socialinės programos padeda formuoti struktūrinius pamatus lyčių lygybės nuostatų įgyvendinimui. Todėl būtina susitelkti nuosekliam, kryptingam darbui suvokiant, jog, neužtikrinę moterų saugumo šeimoje, nepašalinę kliūčių realizuotis jų žmogiškajam potencialui, nepajėgsime sukurti demokratiškos ir klestinčios visuomenės.

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

Informacija atnaujinta 2015.02.06 10:45

Atgal