Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Prezidento kalba Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 46-osios sesijos aukšto lygio segmente

2021-02-22

Ponios ir ponai,

man didelė garbė kreiptis į Jus Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje. Leiskite pasinaudoti šia proga ir pareikšti didžiausią pagarbą žmogaus teisėms kaip taikos ir saugumo būtinai sąlygai.

Pats Jungtinių Tautų egzistavimas yra grindžiamas imperatyvia nuostata ginti taiką, žmogaus teises ir teisingumą bei užtikrinti stabilumą ir socialinę pažangą visame pasaulyje. Lietuvos vertinimu, Žmogaus teisių taryba yra be galo svarbi bendradarbiavimui stiprinti ir žmogaus teisėms puoselėti. Ji įkvepia mus dirbti siekiant apsaugoti žmogaus teises, nustatyti pažeidžiamumus ir juos šalinti.

Nesutinku su tais, kurie teigia, kad turime sutelkti dėmesį tik į žmogaus teisių normų įgyvendinimą. Dabar yra pernelyg daug žmonių, kurie negali naudotis savo teisėmis dėl naujų iššūkių ar atsirandančių apsaugos spragų. Nė vienas neturėtų būti paliktas nuošalyje! Žmogaus teisės yra universalios, nedalomos ir priklausančios kiekvienam asmeniui.

Deja, tiesa yra ta, kad mes nuolat susiduriame su žmogaus teisių pažeidimais daugybėje šalių visame pasaulyje. Negalima nepaminėti ir dabartinės situacijos Lietuvai artimoje kaimynystėje. Prabėgo daugiau kaip pusė metų nuo suklastotų prezidento rinkimų mūsų kaimyninėje šalyje. Visą šį laikotarpį saugumo pajėgos naudojo brutalų masinį smurtą, nukreiptą prieš taikius protestuotojus, politinę opoziciją, pilietinę visuomenę, žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus. Tokie žiaurumai turėtų būti įvertinti tarptautinių organizacijų lygiu. Žmogaus teisių pažeidimus būtina ištirti. Būtina tobulinti atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus mechanizmus.

Mes taip pat stebėjome daug neseniai įvykusių žmogaus teisių pažeidimų. Bandymas nunuodyti Aleksejų Navalną, jo įkalinimas ir teismo procesas, politizuotas žmogaus teisių gynėjo ir istoriko Jurijaus Dmitrijevo teismo procesas ir daugelis kitų pavyzdžių atskleidžia gana niūrų vaizdą. Prie šių pažeidimų turėtume priskirti ir veiksmus, vykdomus neteisėtai aneksuotame Kryme, Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamose Rytų Ukrainos teritorijose bei okupuotuose Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose. Lietuva ragina sustabdyti sisteminius tarptautinės teisės pažeidimus bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų institucijomis.

Visuomet bus tų, kurie stengsis apginti šiuos veiksmus, kalbėdami apie tariamai vien tik vidinio ar nacionalinio pobūdžio reikalus. Tačiau turėtų būti aišku, kad negalima žmogaus teisių doktrinos taikyti selektyviai. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad visoms aukoms būtų suteikta veiksminga apsauga. Visi kaltininkai turi būti patraukti atsakomybėn.

Leiskite Jus patikinti, kad Lietuva visada rems stiprų Jungtinių Tautų žmogaus teisių ramstį. Mes aktyviai prisidedame prie visų pastangų išsaugoti taikių susirinkimų ir teisės burtis į asociacijas laisvę visame pasaulyje. 2014–2015 metais, veikdama kaip Saugumo Tarybos nenuolatinė narė, Lietuva pasisakė už žiniasklaidos laisvę ir civilių apsaugą ginkluotų konfliktų metu. Mes taip pat rėmėme įstatymų viršenybės, lyčių lygybės ir moterų įgalinimo principus.

Šiuo metu mano šalis kandidatuoja į Žmogaus teisių tarybos nares 2022–2024 metų laikotarpiui. Jeigu bus išrinkta, Lietuva skirs dėmesį pažeidžiamiausių grupių: vaikų, žmonių su negalia, žmogaus teisių gynėjų ir asmenų, gyvenančių konfliktinėse zonose, teisių skatinimui. Mes ir toliau tęsime savo veiklą gindami moterų ir mergaičių teises, žurnalistų saugumą, žodžio laisvę, taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę, religijos ir įsitikinimų laisvę bei skatindami įtraukti pilietinę visuomenę į tarybos veiklą.

Lietuva sieks, kad šiai tarybai pavyktų įgyvendinti realius pokyčius. Esame pasiryžę ieškoti sprendimų, kurie būtų priimtini visoms dalyvaujančioms pusėms. Tam, kad galėtume ginti žmogaus teises visame pasaulyje, mums reikės intensyvaus bendradarbiavimo. Neseniai priimtas Jungtinių Amerikos Valstijų sprendimas pakartotinai prisijungti prie tarybos stebėtojos teisėmis, ketinant siekti visateisės narystės, yra sveikintinas įvykis.

Būdama dabartine UNICEF vykdomosios valdybos pirmininke, Lietuva taip pat sieks užtikrinti, kad nė vienas vaikas nebūtų paliktas nuošalyje. Vaikų įgalinimas, suteikiant jiems lygias galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą, yra visos žmonijos geros ateities pagrindas.

Taip pat turėtume skirti daug dėmesio asmenims su negalia, kurie dažnai patiria įvairių formų diskriminaciją. Turėtų būti dedamos didelės pastangos ir imamasi priemonių pakoreguoti mūsų politiką bei didinti informuotumą. Mūsų pagrindinis tikslas – patenkinti asmenų su negalia poreikius, užtikrinant jų visapusišką socialinę integraciją.

Lietuva ir toliau rems žmogaus teisių gynėjus, nes mes tvirtai tikime, kad jų veikla yra laisvos ir demokratinės visuomenės pamatas. Vis dar egzistuoja pernelyg daug nerimą keliančių nužudymų, grasinimų susidoroti ir kitų gąsdinimo formų, nukreiptų prieš žmogaus teisių gynėjus. Visos Vyriausybės turėtų vykdyti savo moralinį ir teisinį įsipareigojimą užkirsti kelią tokiems nusikaltimams.

Tam, kad galėtume apsaugoti konflikto zonose gyvenančių žmonių teises, mums reikia gyvybingų politinių sprendimų, pašalinančių konkretaus konflikto pagrindines priežastis. Tarptautinei bendruomenei tenka labai svarbus vaidmuo tarpininkaujant, derantis ir įgyvendinant taikius susitarimus.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad, mano manymu, didžiausias iššūkis bus sustiprinti įstatymų viršenybę pasauliniu mastu. To nepadarius, žmogaus teisės visuomet gali nukentėti nuo pavojingos destabilizacijos ir erozijos. Taigi, dirbkime kartu, skatinkime įstatymų viršenybę ir kurkime geresnę ateitį visiems pasaulio žmonėms!

Dėkoju!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.02.22 10:21

Atgal