Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimo žodis konferencijoje „Teismų nepriklausomumas: realybė ir siekiamybė“

2021-10-07

Gerbiamoji Seimo Pirmininke,

Gerbiamoji Teisėjų tarybos pirmininke,

Brangūs teisėjai,

Garbūs konferencijos dalyviai ir svečiai,

džiaugiuosi galėdamas Jus visus pasveikinti konferencijoje, skirtoje teismų nepriklausomumo klausimams aptarti. Ypač malonu matyti čia gausiai susirinkusius teisininkus, teismų bendruomenės narius, kuriems nuoširdžiai rūpi Lietuvos teismų ateitis.

Renginio pavadinimas kviečia diskutuoti apie tai, koks teismų – ir teisėjų – nepriklausomumas yra ir koks turėtų būti.

Iš tiesų teismų nepriklausomumas – absoliučiai būtina sąlyga teisingumui vykdyti. Nuo teisėjų galimybių savarankiškai priimti sprendimus priklauso, kaip pavyksta užtikrinti ir gerbti žmogaus teises bei laisves valstybėje.

Tik tose šalyse, kur teismų nepriklausomumas nekelia didesnių abejonių, galime kalbėti apie aukštą teisinės valstybės, o ir apskritai valstybės, plėtros lygį. Įprastai tokiais atvejais stebimas ir didelis visuomenės pasitikėjimas teismų sistemos veikimu.

Tai rodo, kad teismų ir teisėjų nepriklausomumas neatsiejamas nuo atsakomybės klausimo. Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasakęs, kad nepriklausomumas negali būti vertinamas kaip privilegija. Tai yra viena svarbiausių teisėjo ir teismo pareigų. Ji kyla iš Konstitucijoje garantuotos žmogaus teisės, kad jo ginčus nagrinėtų nešališki arbitrai.

Tai reiškia, kad kiekvienas teisėjas procesinį nepriklausomumą turi vertinti kaip didžiausią vertybę ir siekiamybę. Niekas jam negali duoti nurodymų, kaip spręsti bylą. Nepriimtinas joks išorinis poveikis ar spaudimas, nesvarbu, iš ko jis kiltų. Veikdamas nešališkai ir nepriklausomai, teisėjas prisiima visą atsakomybę už teisingumo vykdymą.

Kita vertus, teismų nepriklausomumo principas taip pat sukuria svarbių įpareigojimų valstybei, kitoms valdžios institucijoms. Būtent valdžios pareiga yra užtikrinti teisėjų socialines ir materialines garantijas, sudaryti sąlygas teismams veikti nepertraukiamai ir kokybiškai. Kiekvienas teisėjas, pasak Konstitucinio Teismo, turi būti materialiai nepriklausomas, jaustis saugus dėl savo ateities ir turėti materialinių paskatų siekti karjeros.

Deja, šiandien tenka pripažinti, kad dažno teisėjo darbo užmokestis neatitinka nei teisėjo kvalifikacijai keliamų reikalavimų, nei jo darbo krūvio bei atsakomybės. Tokia padėtis kenkia profesijos prestižui, apsunkina teisėjų gretų atsinaujinimą ir grasina visos teismų sistemos ateičiai. Su tuo aš susiduriu kaip Prezidentas, atsakingas už teisėjų parinkimą ir jų karjeros galimybes.

Tačiau būtų netikslu teigti, kad tuo teismų sistemos problemos ir apsiriboja.

Teismai yra valstybės dalis. Teismai ir teisėjai prisideda prie valstybės kūrimo ir yra už tai atsakingi. Teismai atsakingi ne tik už savo tiesioginės pareigos – teisingumo – vykdymą, bet ir už tai, kaip efektyviai ši pareiga atliekama. O tai reiškia pareigą nuolat vertinti, ar kintantis bylų skaičius atitinka teisėjų poreikį, analizuoti, ar nesiformuoja teisėjų darbo krūvio netolygumo ir paskirstymo problema, spręsti dėl teismų veiklos turinio peržiūrėjimo ir operatyvaus veiklos organizavimo, reaguojant į pokyčius valstybėje.

Šiandien turiu pastebėti, kad teismų sistemos viduje ne viskas padaryta, kad teisėjai galėtų sklandžiai dirbti.

Skirtinguose tos pačios grandies teismuose dirbantiems teisėjams iki šiol tenka nevienodi darbo krūviai, nors Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad tos pačios teismų sistemos ir tos pačios grandies teismo teisėjai turi būti lygūs ne tik savo įgaliojimais vykdyti teisingumą. Tos pačios grandies teismo teisėjams už darbą turi būti atlyginama, nė vieno iš jų nediskriminuojant. Tačiau vieni teisėjai iki šiol turi privilegiją už tą patį atlyginimą dirbti mažiau nei jiems lygūs kolegos.

Todėl kalbėdami apie prielaidas didesniam teisėjų nepriklausomumui, sąžiningus, pasitikėjimu grįstus santykius pirmiausia turime kurti pačios teismų sistemos viduje.

Šiandien teismai, kaip viena valstybės valdžių, turi tinkamai panaudoti savo sukauptą patirtį, žinias, kitus vidinius išteklius problemų sprendimui – peržiūrėti tam tikras teismų funkcijas, efektyviau organizuoti teisėjų darbą, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, motyvuoti ir gerinti psichologinį klimatą.

Mes pasitikime teismais, tačiau ir plačioji visuomenė turi jais pasitikėti. Viena to sąlygų – teisėjų nepriklausomumas neatsiejamas nuo atskaitingumo visuomenei. Teismai, kaip viena iš valstybės valdžių, privalo kuo efektyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas bei užtikrinti teisėjų galimybes nešališkai spręsti bylas.

Visuomenės lūkestis, kad kilę ginčai bus išspręsti kompetentingų teisėjų per protingą laiką, kad teisingumas bus vykdomas ne formaliai, kad didžiausią žalą valstybei darantys nusikaltimai bus išaiškinti, o atsakingi asmenys nubausti per įmanomai trumpiausią laiką, pagaliau, kad teisėjai principingai vertins savo kolegų elgesį, nereiškia pasikėsinimo į teismų nepriklausomumą. Tai yra paskata nesitenkinti esama padėtimi ir siekti pozityvių permainų.

Tikiu, kad, bendradarbiaudami tarpusavyje, spręsdami problemas, o ne jas ignoruodami, mes galime užtikrinti geresnį teisingumo vykdymą. Linkiu visiems turiningos, įdomios ir intriguojančios diskusijos!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas

Informacija atnaujinta 2021.10.07 11:19

Atgal