Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Lietuvos ir Sakartvelo Prezidentų bendra deklaracija Sakartvelo suverenitetui, teritoriniam vientisumui, europinei ir transatlantinei integracijai remti

2021-06-11

Pabrėždami ilgalaikės Lietuvos Respublikos ir Sakartvelo draugystės unikalumą ir ypatingus santykius, aprėpiančius tvirtą politinį dialogą, aktyvius ekonominius, kultūrinius bei glaudžius žmogiškuosius ryšius,

dar sykį patvirtindami įsipareigojimą stiprinti abiem šalims bei jų žmonėms naudingą, tomis pačiomis vertybėmis ir bendrais principais grįstą partnerystę,

atkreipdami dėmesį į tvirtą Lietuvos paramą Sakartvelo suverenitetui ir teritoriniam vientisumui tarptautiniu lygmeniu pripažintų sienų ribose, europinei ir euroatlantinei integracijai bei į vertingą paramą Sakartvelui plataus užmojo reformų procese,

atsižvelgdami į nuolat blogėjančią saugumo, humanitarinę ir žmogaus teisių padėtį Rusijos Federacijos okupuotuose Sakartvelo Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionuose,

atsižvelgdami į Sakartvelo Konstituciją, kurioje konstituciniams subjektams numatyta pareiga imtis visų priemonių, kad būtų pasiekta visiška Sakartvelo integracija į Europos Sąjungą ir NATO,

atsižvelgdami į 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Sakartvelo asociacijos susitarimą, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimą

(AA/DCFTA), pripažįstant Sakartvelo europinius siekius ir europinį pasirinkimą,

atkreipdami dėmesį, kad pagal Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnį Sakartvelas, kaip bet kuri kita Europos valstybė, gerbianti Sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes ir pasiryžusi jas taikyti, įvykdžiusi visas sąlygas ir įsipareigojimus, gali teikti paraišką tapti Europos Sąjungos nare,

atkreipdami dėmesį į Sakartvelo vyriausybės įsipareigojimą 2024 m. pateikti paraišką tapti Europos Sąjungos nare,

prisimindami 2008 m. NATO Bukarešto viršūnių susitikimo nutarimą, kuriame rašoma, kad Sakartvelas taps NATO nariu,

atkreipdami dėmesį į tai, kad Sakartvelas yra viena iš artimiausių operacijose dalyvaujančių Aljanso partnerių bei platesnes galimybes turinti partnerė (Enhanced Opportunities Partner),

pabrėždami didžiulę visuomenės ir Sakartvelo politinių partijų paramą, siekiant integracijos į Europos Sąjungą bei NATO narystės tikslo,

Lietuvos Respublikos Prezidentas ir Sakartvelo Prezidentė

 • Pripažino ypatingus Lietuvos Respublikos ir Sakartvelo santykius;
 • Pabrėžė būtinybę deokupuoti Sakartvelo Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionus ir įgyvendinti ugnies nutraukimo susitarimą su Rusijos Federacija, tarpininkaujant Europos Sąjungai pasirašytą 2008 m. rugpjūčio 12 d.;
 • Pabrėžė būtinybę taikiai sureguliuoti Rusijos ir Sakartvelo konfliktą, remiantis svarbiausiais tarptautinės teisės principais ir pabrėžiant saugų ir orų šalies viduje perkeltų asmenų bei pabėgėlių, kurie buvo priversti bėgti nuo etninio valymo, sugrįžimą į savo namus;
 • Pasveikino Sakartvelo pažangą einant europiniu keliu bei Europos Sąjungos ir Sakartvelo asociacijos susitarimo, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimą, įgyvendinimą;
 • Dar sykį patvirtino, kad Europos Sąjungos ir Sakartvelo asociacijos susitarimas, įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimą, yra kelio gairės įgyvendinant reformas, kurios padės Sakartvelui ir jo vidaus rinkai lengviau ir palaipsniui integruotis į Europos Sąjungą;
 • Pabrėžė lemiamą sustiprinto Europos Sąjungos ir Sakartvelo sujungiamumo iniciatyvų svarbą;
 • Pasveikino įsteigtą Asocijuotųjų narių trejeto – Sakartvelo, Moldovos Respublikos ir Ukrainos – iniciatyvą sujungti jėgas, siekiant spartesnės integracijos į Europos Sąjungą;
 • Pabrėžė didelę būtinybę ir toliau eiti reformų keliu, ypač sustiprinant reformas teisingumo sektoriuje, imantis priemonių stiprinti teismų savarankiškumą ir atskaitomybę bei konsoliduojant demokratiją, tarp to ir rinkimų reformas;
 • Susitarė, kad artėjančiame Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikime turi būti įtvirtinti abipusiai įsipareigojimai, užtikrinta Rytų partnerystės strateginė kryptis bei numatyti Rytų partnerystės į partnerius orientuoti motyvuojantys rezultatai. Taip pat turi būti sustiprinta Rytų partnerystė su į ateitį orientuota darbotvarke, kurioje būtų atsižvelgta į kiekvienos šalies partnerės įsipareigojimus, siekius ir pajėgumus, ypač asocijuotųjų narių siekius remiantis diferenciacijos, įtraukties ir daugiau paramos už daugiau reformų principais;
 • Pasveikino Sakartvelo pasiektą pažangą euroatlantinės integracijos kelyje. Naudojimasis integracijos priemonėmis, pavyzdžiui, NATO ir Sakartvelo komisija (NATO-Georgia Commission (NGC)), Metine nacionaline programa (Annual National Programme (ANP)) bei NATO išsamiu paramos priemonių Sakartvelui paketu (Substantial NATO-Georgia Package (SNGP)), priartins Sakartvelą prie NATO;
 • Pabrėžė tvirtą Sakartvelo paramą NATO vykdomoms operacijoms bei misijoms, pažymėdami, kad šios pastangos, kartu su Sakartvelo dalyvavimu ES vadovaujamose operacijose, rodo Sakartvelo įsipareigojimą ir pajėgumus prisidėti prie euroatlantinio saugumo;
 • Susitarė sustiprinti bendras pastangas, siekiant paspartinti Sakartvelo integravimosi į NATO procesą su tikslu visiškai įgyvendinti Bukarešto viršūnių susitikimo nutarimą.

Pasirašyta Tbilisyje, 2021 m. birželio 11 d. anglų kalba.

Informacija atnaujinta 2021.06.11 12:07

Atgal